[1]
H. L. Lê, T. Y. D. Trần, T. T. N. Phan, T. K. P. Hà, T. M. D. Nguyễn, và B. P. Nguyễn, “KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỜI KỲ BÌNH THƯỜNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG”, ctump, số p.h 50, tr 69–77, tháng 8 2022.