[1]
N. N. T. Nguyễn, T. L. Tống, D. K. Đặng, và T. T. Đài Nguyễn, “XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG POLYPHENOL TOÀN PHẦN TRONG CAO ĐẶC RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA (L.) KUNTH) BẰNG QUANG PHỔ UV-VIS”, ctump, số p.h 50, tr 62-68, tháng 8 2022.