[1]
T. N. Nguyễn, P. L. Dương, T. T. Nguyễn, N. A. T. Phạm, và T. V. Trịnh, “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH BAO CAO SU PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM HIV/AIDS Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”, ctump, số p.h 50, tr 54–62, tháng 8 2022.