[1]
T. M. T. Nguyễn, K. D. T. Nguyễn, và H. N. Dương, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM SỤN VÀNH TAI CÓ TỤ DỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023”, ctump, số p.h 61, tr 8–15, tháng 7 2023.