[1]
T. N. H. Nguyễn, “THỰC TRẠNG THỰC HÀNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, ctump, số p.h 50, tr 48-53, tháng 8 2022.