[1]
A. H. Lý và c.s., “HÀNH VI TÌNH DỤC KHÔNG AN TOÀN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”, ctump, số p.h 50, tr 7–14, tháng 8 2022.