[1]
T. T. V. Dương, T. N. H. Trương, H. K. Phạm, X. Q. Trần, và T. T. T. Đỗ, “BẠCH CẦU ÁI TOAN MÁU – DẤU ẤN SINH HỌC TIÊN LƯỢNG ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH”, ctump, số p.h 50, tr 1-7, tháng 8 2022.