[1]
T. H. M. Lê và V. V. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH MÁU ĐỊNH LƯỢNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023”, ctump, số p.h 61, tr 1–7, tháng 7 2023.