[1]
Nguyễn Văn Cường, Lê Văn Liên, Lê Trung Nhi, Nguyễn Thị Trang Đài, Nguyễn Thị Ngọc Vân, và Võ Ngọc Văn Quân, “NGHIÊN CỨU THỰC VẬT HỌC VÀ DI TRUYỀN HỌC CỦA LOÀI MẮM ĐEN (AVICENNIA SP.) TẠI VIỆT NAM”, ctump, số p.h 48, tr 62-69, tháng 11 2022.