[1]
Trần Trương Ngọc Bích, Nguyễn Tấn Đạt, và Nguyễn Thị Tuyết Minh, “THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC DẠY-HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG HỌC PHẦN BẰNG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM THỨ NHẤT NGÀNH Y KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, ctump, số p.h 48, tr 149–157, tháng 11 2022.