[1]
T. K. P. Đỗ, T. K. Nguyễn, và T. N. T. . Nguyễn, “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị dự phòng tái phát cơn đau đầu Migraine bằng Topiramate”, ctump, số p.h 47, tr 1-6, tháng 9 2022.