Vũ Thị Đào (2022) “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (48), tr 113-121. doi: 10.58490/ctump.2022i48.99.