Phan Đặng Trang Đài, Nguyễn Ngọc Rạng, Nguyễn Thị Thu Ba và Trần Công Lý (2022) “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG VIÊM PHỔI Ở TRẺ MẮC SỞI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (48), tr 26-33. doi: 10.58490/ctump.2022i48.96.