Phạm, T. Đạt, Phí , T. H. N. và Trần , H. M. (2023) “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH VỀ HIẾN, GHÉP MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (41), tr 8-14. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/746 (Truy cập: 30Tháng Mười-Một2023).