Phạm, N. Q. và Nguyễn, P. T. (2023) “NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 121–127. doi: 10.58490/ctump.2023i61.733.