Sôn, N. K. và Ngô, T. B. N. (2023) “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SỨC KHOẺ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG NĂM 2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 87-94. doi: 10.58490/ctump.2023i58.727.