Đào, L. C., Đinh, K. M. A., Nguyễn, T. C. D., Cao, L. G. H., Lê, N. H., Nguyễn, T. T. H., Trần, C. T. L., Phạm, N. Q. T., Võ, Đào T. V. và Nguyễn, N. N. T. (2023) “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 113-121. doi: 10.58490/ctump.2023i62.717.