Đào, L. C. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 113–121. doi: 10.58490/ctump.2023i62.717.