Huỳnh, T. B. L. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THIẾU HỤT ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHAT DEHYDROGENASE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 174–180. doi: 10.58490/ctump.2023i58.708.