Lưu, T. T., Trần, T. H. O. và Đỗ, T. H. T. (2023) “TRẢI NGHIỆM THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 145–151. doi: 10.58490/ctump.2023i58.704.