Huỳnh, T. L., Nguyễn, T. Ân N. và Đinh, T. T. (2023) “ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TRỰC TUYẾN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 138-144. doi: 10.58490/ctump.2023i58.703.