Nguyễn, T. X. T., Đặng, T. P. T., Lê, H. L., Nguyễn, T. Q., Đặng, T. H. T. và Lê, N. T. H. (2023) “KHẢO SÁT PHÂN BỐ MẠNG LƯỚI BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 131-137. doi: 10.58490/ctump.2023i58.702.