Nguyễn, T. X. T. và c.s. (2023) “KHẢO SÁT PHÂN BỐ MẠNG LƯỚI BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 131–137. doi: 10.58490/ctump.2023i58.702.