Huỳnh, M. Đạo, Nguyễn, T. N. B., Nguyễn, T. T. L. và Trịnh, T. Q. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BA CHẠC (EUODIA LEPTA (SPRENG.) MERR., HỌ CAM (RUTACEAE)) THU HÁI TẠI ĐÀ NẴNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 122-130. doi: 10.58490/ctump.2023i58.701.