Trần, T. T. N., Lê, H. L., Nguyễn, T. Q., Nguyễn, T. T. T. và Trần, Q. H. (2023) “VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA INTERLEUKIN 6 TRONG COVID-19 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 103-113. doi: 10.58490/ctump.2023i58.699.