Trần, T. N. A. và Phan, V. T. (2023) “THỰC TRẠNG GHI HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT NĂM 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 79–86. doi: 10.58490/ctump.2023i58.697.