Hà, P. H., Phan, T. T. T., Nguyễn, T. N. T., Nguyễn, T. H. V. và Hồ, K. C. (2023) “HIỆU QUẢ CỦA MẶT NẠ THANH QUẢN I-GEL TRONG GÂY MÊ ĐỂ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 6-13. doi: 10.58490/ctump.2023i58.686.