Nguyễn, T. K. N. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐA HÌNH GEN CYP2C19 VÀ GIÁ TRỊ CỦA TỈ SỐ TẾ BÀO VIÊM TRONG KHẢ NĂNG TIÊN LƯỢNG BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 343–350. doi: 10.58490/ctump.2023i61.683.