Dang, Q. V., Dang, V. Q., Ngo, T. T. H., Nguyen, P. T. T., Nguyen, T. N. Y. và Nguyen, T. N. (2023) “DENTAL CARIES AND ORAL HYGIENE STATUS AMONG STUDENTS AT VO TRUONG TOAN ELEMENTARY SCHOOL, NINH KIEU DISTRICT, CAN THO CITY IN 2021 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (5), tr 98-104. doi: 10.58490/ctump.2023i5.647.