Huỳnh, N. H. P. và c.s. (2023) “TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM VÀ ĐỘC TẾ BÀO CÁC DẪN CHẤT 2-METHYLIMIDAZOL-4,5-DICARBOXAMID BẤT ĐỐI XỨNG”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 369–377. doi: 10.58490/ctump.2023i61.631.