Nguyễn, P. V., Hoàng, T. N. V., Nguyễn, Đoàn T. Q., Trần, V. L., Nguyễn, T. T. H. và Nguyễn, P. T. (2023) “PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 65-75. doi: 10.58490/ctump.2023i62.621.