Võ, T. K. (2023) “TỔNG QUAN VỀ Y HỌC THỂ THAO”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 160–176. doi: 10.58490/ctump.2023i57.610.