Lữ, T. P., Nguyễn, D. G. B., Vương, V. H., Trương, L. M. T., Trương, N. T., Trần, V. H. và Nguyễn, Đức T. (2023) “XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI TẠP A, B, C, D, E, F CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 147-153. doi: 10.58490/ctump.2023i57.608.