Lữ, T. P. và c.s. (2023) “XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI TẠP A, B, C, D, E, F CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 147–153. doi: 10.58490/ctump.2023i57.608.