Nguyễn, P. H., Lê, T. M. N. và Đặng, D. K. (2023) “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BÁN THUỐC Ở CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 122–128. doi: 10.58490/ctump.2023i57.604.