Nguyễn, H. H., Đỗ, T. T. N. và Nguyễn, T. T. T. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VẢY NẾN MỦ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 115–121. doi: 10.58490/ctump.2023i57.603.