Nguyễn, H. T. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU FASTER R-CNN ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ THƯỜNG GẶP Ở GAN TRÊN ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 80–87. doi: 10.58490/ctump.2023i57.598.