Nguyễn, H. T., Phù, T. N., Dương, Q. T., Nguyễn, T. H., Mai, Q. T., Trần, T. B. P., Cao, T. P. và Huỳnh, Đăng K. (2023) “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU FASTER R-CNN ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ THƯỜNG GẶP Ở GAN TRÊN ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 80-87. doi: 10.58490/ctump.2023i57.598.