Dương, N. X. L. và Lý, H. H. H. (2023) “PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH ADN VÀ SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀ NHẬT (CAMELLIA SP.) HỌ TRÀ (THEACEAE)”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 65–73. doi: 10.58490/ctump.2023i57.596.