Huỳnh, L. N. H. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM VÀ CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ THÓI QUEN TRÊN SINH VIÊN NHA KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 30–37. doi: 10.58490/ctump.2023i57.581.