Huỳnh, L. N. H., Lê, V. P. K., Lê, H. M. D., Nguyễn, P. V. và Đỗ, T. T. (2023) “NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM VÀ CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ THÓI QUEN TRÊN SINH VIÊN NHA KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 30-37. doi: 10.58490/ctump.2023i57.581.