Dương, M. L. và Khấu, T. N. G. (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ TRÍ THAI KỲ CHUYỂN DẠ KÉO DÀI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TWG LONG AN NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 15–21. doi: 10.58490/ctump.2023i57.579.