Huỳnh , T. M. D. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KHẨU TRANG CHỨA TINH DẦU”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 63–70. doi: 10.58490/ctump.2023i61.559.