Huỳnh , L. T. T. và c.s. (2023) “GIÁ TRỊ ĐIỆN TÂM ĐỒ, THANG ĐIỂM WELLs, D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 330–335. doi: 10.58490/ctump.2023i61.536.