Lê, T. M. N., Nguyễn, P. H. và Nguyễn, H. N. (2023) “XÂY DỰNG VÀ CHUẨN HÓA THANG ĐO BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 113–120. doi: 10.58490/ctump.2023i61.529.