Trần , P. N. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (56), tr 101–107. doi: 10.58490/ctump.2023i56.524.