Trần , P. N., Nguyễn , H. B., Nguyễn , V. A. T. và Trương , . X. L. (2023) “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (56), tr 101-107. doi: 10.58490/ctump.2023i56.524.