Dương , M. L., Bùi , Q. N., Dương , T. K. R., Hà , B. T. và Trần , K. L. (2023) “NHIỄM HUMAN PAPILLOMAVIRUS: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (56), tr 182-195. doi: 10.58490/ctump.2023i56.523.