Nguyễn , V. T., Đoàn , H. N., Nguyễn , T. T., Trần , T. T., Tiền , N. M. C., Nguyễn , T. N., Dương , H. D., Phạm , T. H. L., Lương , . T. Y. và Nguyễn , L. M. T. (2023) “ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT VÀ SỰ PHÂN BỐ DÂN SỐ TẠI CÁC KHOA NỘI TRÚ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (56), tr 151-158. doi: 10.58490/ctump.2023i56.519.