Tiền , T. H. Đ. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VĨNH LỢI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (56), tr 107–114. doi: 10.58490/ctump.2023i56.509.