Phạm, L. N. T., Cao, T. M. T. và Nguyễn, T. H. T. (2023) “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ, VI KHUẨN HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH CAN THIỆP THỞ MÁY XÂM LẤN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2020 – 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (56), tr 65-72. doi: 10.58490/ctump.2023i56.501.