Nguyễn, T. L. T., Lê, C. N., Nguyễn, T. V. A., Hoàng, T. T. D. và Nguyễn, M. T. (2023) “BÀO CHẾ DẦU GỘI CHỨA VỎ BƯỞI, BỒ KẾT, HƯƠNG NHU”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (56), tr 16-22. doi: 10.58490/ctump.2023i56.494.