Ngô , V. Đ. (2023) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TÁI PHÁT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI PHÁT TRÊN BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT TẠI TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 71–77. doi: 10.58490/ctump.2023i61.483.