Nguyen, D. L., Nguyen, V. D., Nguyen, H. T., Trinh, D. T., Le, T. C. L. và Ha, T. K. . (2022) “SUBDURAL HEMATOMA CAUSED BY DURAL ARTERIOVENOUS FISTULA: REPORT OF A RARE MANIFESTATION ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (4), tr 127-131. doi: 10.58490/ctump.2022i4.482.