Nguyen, P. H., Vo, T. M. H., Le, T. T. Y. ., Nguyen, T. B., Nguyen, H. N. và Tran, T. D. K. (2022) “ASSESSMENT OF COMMUNITY PHARMACISTS’ COUNSELING SKILLS ON SELLING ANTIBIOTICS IN CAN THO CITY, VIETNAM: A SIMULATED PATIENT STUDY”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (4), tr 89-96. doi: 10.58490/ctump.2022i4.475.