Huynh, T. M. D. và Le, T. M. N. . (2022) “FORMULATION OF CREAM CONTAINING IBUPROFEN 5% ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (4), tr 81-88. doi: 10.58490/ctump.2022i4.474.