Huynh, T. M. D. và Le, T. M. N. (2022) “FORMULATION OF CREAM CONTAINING IBUPROFEN 5%”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (4), tr 81–88. doi: 10.58490/ctump.2022i4.474.